Information till medlemmar i Tönnersjö Golfklubb

Publicerat: 2024-05-03 - 16:52 - Skrivet av Ellen Hidgård

Vid årsmötet december 2023 valdes en styrelse med Mikael Nilsson som ordförande och 6 ledamöter. Ordförande Mikael Nilsson har meddelat styrelsen att han på grund av personliga skäl inte längre kan kvarstå som ordförande i Tönnersjö GK. Styrelsen beklagar detta. Efter kontakt med Hallands Golfförbund och Golfförbundet har styrelsen beslutat att konstituera sig enligt följande.


* Vice ordförande Irene Mårtensson övertar ordförandeskapet
* Mikael Erhardsson övertar vice ordförandeskapet
* Antalet ledamöter reduceras till 5 personer

Styrelsen kommer att fortsätta arbeta enligt den verksamhetsplan som antogs på årsmötet och det som åligger styrelsen enligt stadgarna. För dig som medlem kommer ingenting att förändras.

Enligt Tönnersjö GK:s stadgar 7 kapitlet 1§ ska styrelsen bestå av 4-8 ledamöter exklusive ordförande. I nuläget uppfylls detta då styrelsen består av 6 ledamöter och 1 ordförande. I och med att Mikael lämnar sin post som ordförande, består styrelsen tills vidare av 6 ledamöter inklusive ordförande.

Medlem kan påkalla extra årsmöte enl. stadgarna 4 kapitlet 7§. Vänligen meddela begäran om extra årsmöte till e-postadress styrelsen@tonnersjogk.se.